Διαδικασία Συμμετοχής
PDF Εκτύπωση E-mail

 

Κάθε ξενοδοχείο που ενδιαφέρεται να γίνει μέλος του GreenHotels και να απολαύσει τα πλεονεκτήματα της προβολής του μέσα από το www.greenhotels.gr, χρειάζεται να ακολουθήσει τη διαδικασία πιστοποίησης και συμμετοχής η οποία απαρτίζεται από τα εξής στάδια:


ΣΤΑΔΙΟ 1: Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Προκειμένου για τη συμμετοχή ενός ξενοδοχείου στο δίκτυο του GreenHotels, είναι απαραίτητη η εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά του διαχειριστικού τμήματος του ξενοδοχείου. Ο υπεύθυνος καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να επικοινωνήσει με την ομάδα του GreenHotels προκειμένου να γίνει η πρώτη επαφή και να καθοριστούν οι απαιτήσεις και οι αρμοδιότητες και των δυο μερών.


ΣΤΑΔΙΟ 2: Αποστολή/ Υπογραφή σύμβασης

Ακολούθως, η ομάδα του GreenHotels δεσμεύεται για την αποστολή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της ένταξης της ενδιαφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας στο δίκτυο του GreenHotels. Στην εν λόγω σύμβαση παρατίθενται οι όροι και οι υποχρεώσεις των δυο μερών και η υπογραφή αυτής σηματοδοτεί την έναρξη της συνεργασίας καθώς και των διαδικασιών προκειμένου για τη συμμετοχή ή όχι της ξενοδοχειακής μονάδας στο δίκτυο του GreenHotels και την προβολή αυτής μέσω του ιστότοπου www.greenhotels.gr


ΣΤΑΔΙΟ 3: Αξιολόγηση καταλύματος- περιβαλλοντική κατάταξη βάσει επιλεγμένων κριτηρίων

Με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ των δυο μερών, το αρμόδιο τμήμα της ομάδας του GreenHotels προχωράει στην αξιολόγηση της ξενοδοχειακής μονάδας και στην περιβαλλοντική κατάταξη αυτής. Οι εν λόγω υπηρεσίες πραγματοποιούνται μέσω της αποστολής κατάλληλου υλικού το οποίο συμπληρώνεται από το ξενοδοχείο και αποστέλλεται προς αξιολόγηση από το αρμόδιο τμήμα της ομάδας του GreenHotels. Το υλικό αυτό απαρτίζεται από κατάλληλο ερωτηματολόγιο βασισμένο σε περιβαλλοντικά κριτήρια που έχουν επιλεχθεί και καθορισθεί από την ομάδα του GreenHotels. Ανάλογα με το είδος των απαντήσεων, οι διαχειριστές του ξενοδοχείου οφείλουν να παρουσιάζουν ανά περίπτωση κατάλληλο τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου για την απόδειξη της αληθείας των απαντήσεων τους, ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία των προβαλλόμενων πληροφοριών από τον ιστότοπο www.greenhotels.gr

Αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης, είναι η περιβαλλοντική κατάταξη του ξενοδοχείου σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες GREENHOTELS. Η αξιολόγηση κοινοποιείται στο ξενοδοχείο συνοδευόμενη από αναλυτική έκθεση περιβαλλοντικής ανάλυσης και εφόσον το ξενοδοχείο κατατάσσεται σε περιβαλλοντική κατηγορία ECO CLASS C και άνω, μπορεί να συμμετάσχει στο Online δίκτυο του GreenHotels απολαμβάνοντας μια σειρά προνoμίων.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου για την αξιολόγηση και κατάταξη του ξενοδοχείου σε μια εκ των τεσσάρων κατηγοριών  GREENHOTELS είναι το εν λόγω ξενοδοχείο να διαθέτει τις εξής άδειες σε ισχύ: Σήμα ΕΟΤ, Άδεια Πυροπροστασίας, Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων, Οικοδομική Άδεια και λοιπές άδειες ανά περίπτωση (άδεια λειτουργίας πισίνας, spa, άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος, κλπ.) Σε αντίθετη περίπτωση, οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου οφείλουν πρωτίστως να κινήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες ως προς τη συμμόρφωση τους με το αδειοδοτικό κομμάτι και έπειτα να ανατρέξουν και πάλι στη διαδικασία ένταξης και προβολής τους μέσα από το δίκτυο του GreenHotels.


ΣΤΑΔΙΟ 4: Αποδοχή πρότασης- αποστολή απαραίτητου υλικού

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σταδίου 3 και εφόσον οι διαχειριστές του ξενοδοχείου συμφωνούν με τη συμμετοχή της ξενοδοχειακής τους μονάδας στο δίκτυο του GreenHotels, ζητείται από αυτούς να προσκομίσουν το απαραίτητο υλικό προκειμένου για το σχεδιασμό της προβολής του ξενοδοχείου στον ιστότοπο www.greenhotels.gr.

Το υλικό αυτό αναφέρεται σε:

  • σύντομη γενική περιγραφή της ξενοδοχειακής μονάδας
  • φωτογραφικό υλικό αυτής
  • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, χαρτογραφική τοποθέτηση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση)
  • προτεινόμενες τουριστικές δραστηριότητες της περιοχής στην οποία βρίσκεται και λειτουργεί το ξενοδοχείο
  • προαιρετική παρουσίαση του υπεύθυνου περιβαλλοντικής διαχείρισης του ξενοδοχείου

ΣΤΑΔΙΟ 5: Προβολή της ξενοδοχειακής μονάδας μέσα από το www.greenhotels.gr

 

Το τελικό στάδιο αφορά αποκλειστικά τη δημιουργική ομάδα του GreenHotels και αναφέρεται στο σχεδιασμό της προβολής της ξενοδοχειακής μονάδας και την ανάρτηση αυτής στον ιστότοπο www.greenhotels.gr

 

 

 

Συνεργάτες

CleanBlueMed msolutions CTL Consult CleanBlueAsia